Sýkora, Kania & partneři
advokátní kancelář

O projektu pomoci

V trestním řízení to nejsou pouze obvinění, kterým zákon poskytuje ochranu a právo na právní pomoc.

Je-li spáchán trestný čin, je zpravidla jedním ze subjektů trestního řízení i poškozený. Obětí trestného činu je pak každá osoba, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu.

Takovým osobám je věnována zvláštní ochrana, mají řadu práv, které mnohdy nevědomky nevyužívají a právě v tom jsme připraveni jim zdarma pomoci.

Naše kancelář proto zahájila v jistém směru unikátní projekt cílený na oběti trestných činů a poškozené, jehož smyslem je poskytnutí komplexní a kvalifikované pomoci těmto osobám.

Členové advokátní kanceláře jsou zapsáni v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a úzce spolupracují se sdružením Bílý Kruh Bezpečí, který usiluje o zlepšení práv a postavení poškozených a obětí v trestním řízení.

Členové advokátní kanceláře, kteří tuto pomoc těmto osobám poskytují, jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí.

Obětem

Obětí trestného činu je každá fyzická osoba, které bylo ublíženo na zdraví, či způsobena majetková i nemajetková újma, či se na její úkor pachatel obohatil. Obětí je rovněž osoba pozůstalá po oběti trestného činu.

Každá taková oběť trestného činu má zejména bezplatný nárok na:

  • informace
  • odbornou pomoc
  • jednorázovou peněžitou pomoc do výše až 200.000,- Kč
  • nárok na náhradu škody (majetkové i nemajetkové) způsobené trestným činem, je-li oběť zároveň poškozenou osobou

V rámci bezplatné pomoci obětem trestných činů poskytujeme veškeré odborné poradenství, doprovázíme a zastupujeme je v samotném trestním řízení, v řízení o nároku na peněžitou pomoc a nárokujeme pro ně náhradu škody v postavení poškozeného.

Poškozeným

Poškozeným je každá osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, či způsobena majetková i nemajetková újma, či se na její úkor pachatel obohatil.

Každý poškozený se může zejména:

  • účastnit trestního řízení (podávat návrhy na doplnění dokazování, účastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, účastnit se hlavního líčení, vyjadřovat se)
  • uplatnit proti obviněnému nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení
  • se nechat zastoupit ke shora uvedeným jednáním

V rámci bezplatné pomoci poškozeným v trestním řízení poskytujeme veškeré odborné poradenství, zastupujeme je v samotném trestním řízení a zejména v řízení o jejich nárocích na náhradu škody.

Aktuálně

Nebyly zveřejněny žádné aktuality

Kontakt

SÝKORA, KANIA & PARTNEŘI, advokátní kancelář

Adresa

Sídlo: Sadová 171/40, 746 01 Opava Pobočka: Brandlova 9, 702 00 Ostrava

Webové stránky

www.legalsk.cz

Mapa